Bir malın çabuk satılması için hangi dua okunmalı

Contents

 1. Eşyanın Satılması için Dua (Görüntüler ile) | Dualar, Sağlıklı yaşam
 2. Istanbul da istanbul da karşılamak için yapılan su bendi
 3. Bir dua hayatımı değiştirdi

Peygamber Aleyhisselam ile Ebû Bekir, Amir b. Füheyre ve Abdullah b. Uraykıt, hicret sırasında onun çadırına uğrayıp hurma ya da et satın almak istediler. Fakat Ümmü Ma'bed'de bunlardan hiçbiri yoktu.

Kıtlığa uğrayan herkes satın alıp tüketmişti. Ümmü Ma'bed Peygamberimize, "Vallahi, bir şey olsaydı ikram ederdim! Peygamber Aleyhisselam, Yanında süt bulunur mu? Ümmü Ma'bed: "Yoktur! Vallahi davarlar kısırdır! İşe yaramaz" dedi. Peygamber Aleyhisselam, "Onda süt var mı? Ümmü Ma'bed, "O bundan tamamıyla mahrumdur! Peygamber Aleyhisselam, "Onu sağmama izin verir misiniz? Ümmü Ma'bed, "Anam babam sana feda olsun.

Süt bulabileceğini sanıyorsan sağ!

Eşyanın Satılması için Dua (Görüntüler ile) | Dualar, Sağlıklı yaşam

Peygamber Aleyhisselam, koyunu getirtti, arkasına çömeldi. Bacaklarını ayırdı, besmele çekti, memesini eliyle sıvazladı ve "Allah'ım! Onun Ümmü Ma'bed'in hayvanını bereketli kıl! Bu duayla hayvanın memeleri sütle dolup taştı. İlk önce Ümmü Ma'bed, kanasıya içti. Peygamber Aleyhisselam'ın yol arkadaşları da içtiler. Sonra da Peygamber Aleyhisselam afiyetle içti. Biraz sonra, Ümmü Ma'bed'in kocası Ebû Ma'bed geldi bir kap dolusu sütü görünce şaşırdı, "Bu süt bize nerden geldi?

Ümmü Ma'bed, "Vallahi bize mübarek bir zat uğradı. Şöyle şöyle yaptı" diye anlattı. Bütün bu sayılanların anah­tarı ise Allâh-u Te'âlâ'ya yalvarıp duâ yapmaktır. Duâların en üstünü ise hiç şüphesiz ki Yüce Rabbimiz'in keremli kitabı olan Hazreti Kur'ân'da bize öğrettiği yâhut pey­gamberlerinden naklettiği ya da velîlerinin diliyle bahsettiği veya meleklerinin lisanı ile zikrettiği duâlardır.

İşte bu risâlemizde sizlere Kur'ân-ı Kerîm'de geçen bütün duâları tertip üzere sûre sırasını gözeterek mânâlarıyla birlikte zikredeceğiz. Ancak okumak isteyenlere kolaylık olsun diye sağ taraftan da sadece Arapça metinlerini peşpeşe zikredeceğiz. Duâ bizden kabûlü ise Rabbimiz'dendir. Böyle bir risâle tertip etmemizi aklımıza getiren şey Hicrî yılında vefat eden büyük âlim Mer'î ibni Yûsuf el-Kermî el-Makdisî Rahimehullâh in "Câmi'u'd-duâ ve Virdü'l-evliyâ ve Münâcâtü'l-esfiyâ" isimli eserinin ilk bölümünü "Kur'ân-ı Azîm'in Duâları" başlığı altında Kur'ân-ı Kerîm'de zikredilen tüm duâlardan müteşekkil vaziyette derlemiş olmasıdır.

Gerçi biz Kur'ân-ı Azîmuşşân'm tamamını dikkatle incele­yerek bu duâlara bu konudaki bu ve diğer kitaplarda zikredilme­yen Fâtiha-i Şerîfe gibi bazı ilaveler yapmayı münâsip gördük. Üçüncü bölümünü ise "Ariflerin münâcâtmdan ve sâlihlerin ibtihâlât yalvarıp yakarışlarından derlenmiş duâlar" şeklinde isimlendirmiştir. Biz size diğer iki bölümü inşâallâh ileride müs­takil iki risâle halinde hazırlamak niyetindeyiz.

Yüce Rabbimiz'den niyazımız ömrümüze ve vakitlerimize bereketler ihsan ederek bu niyetlerimizi ihlâs üzere gerçekleştir­meye bizleri muvaffak kılmasıdır. Tevfîk ve hidâyet ancak Rab- bimiz'dendir. O'ndan niyâzımız bizlere ehliyet vermesidir. Şu husus iyi bilinmelidir ki; bu kitapta geçen bazı duâlar zikir şeklinde görülüp bir istek içermemekte ise de aslında onlar duânın en faziletlisidir. Nitekim İbnü'l-Esîr Rahimehullâh m: "Tehlîl tahmîd ve temcîd ifâdelerine duâ ismi verilmesi Allâh-u Te'âlâ'nm sevap ve mükâfâtım kazandırma husûsunda aynı konumda oldukları içindir" sözü de bu mânâyı anlatmaktadır.

İbni Uyeyne Radıyallâhu Anh a: "Teşbih ve hamd gibi lafızlar duâ anlamına nasıl gelir? Buna göre Allâh-u Te'âlâ'ya tâzim ve senâ ifâdeleri içeren teşbih ve hamd lafızlarında duâ mânâsından hiçbir şey bulun­madığı halde bu zikirlere duâ ismi verildiği husûsu sâbit olup bu konudaki nihâî beyan ise Nesâî Rahimehullâh m Sa'd ibni Ebî Vakkâs Radıyallâhu Anh dan rivâyet ettiği şu hadîs-i şeriftir: "Zünnûn'un Yûnus'un balığın karnındayken kendisi ile duâ etmiş olduğu: 'Senden başka hiçbir ilâh yoktur Seni tenzih ederim gerçekten ben zâlimlerden oldum' duâsı var ya herhangi bir şeyde bir Müslüman bununla duâ yapsa mutlaka Rab- bi Ona icâbet eder.

Dolayısıyla bu eserde peygamberlerin duâları ve cennet ehlinin hamdleri içerisinde zâhirinde duâ mânâsı olmayan bazı zikirler göreceksiniz ki bunların bir kısmı kaynaklarımızda Kur'ân duâları olarak zikredilmemişse de geride geçen mânâları mülâhaza ederek biz onları kitabımıza dercettik. Mühim Bir Not: Ay hâlindeki hanım kardeşlerimiz Kur'ân okumayı kastetmeksizin Fâtiha gibi birkaç âyet olsa da duâ mânâsı içeren âyet-i kerîmeleri duâ niyetiyle veya şükretmek için okuyabilirler.

Mesela hamdetmek için "Elhamdülillâh" bir işe bereketle başlamak için "Bismillâh" diyebilirler. Dolayısıyla zikir için okuyacaklarında bir âyetten az olmasına dikkat etmelidirler. Nitekim " Lâ ilâhe illâllâh " ve " Sübhânellâh " gibi zikirler bir âyetten az oldukları için onları okuyabilirler. Ama duâ mânâsı içerenleri duâ niyetiyle okuduklarında böyle bir kısıtlama ekserî ulemâya göre söz konusu değildir.

Bu itibarla bu kitapta duâ başlıkları altında zikredilen duâların tümünü hayız ve nifas halindeki hanımların okumalarında bir sa­kınca bulunmamaktadır. A'râf ehli kimlerdir.

Istanbul da istanbul da karşılamak için yapılan su bendi

A'rafta kalanların kurtuluş duâsı Abdest tevbenin kabûlüne vesiledir. Abdullâh ibni Ca'fer Radıyallâhu Anh m kızını gurbete gönderirken onu teselli için öğrettiği duâ. Acelecilik huyu kendisi hakkında şer olacak şeyleri insana istetir. Acem krallarına ne denir. Acıyanların en merhametlisinin Allâh-u Te'âlâ olduğu. Âciz duruma düşen ne okumalı Âciz varlıklara tapanların ahmaklığı. Açlıkla kullarını imtihan edeceğine Allâh-u Te'âlâ yemin etmiştir. Âd kavmi döneminde buğday ve nar gibi ürünler ne kadar büyük idi.

Âd kavmi kuraklığın açılması için duâ yapmak üzere Mekke'ye gitti.


 • Iyi arkadaş edinmek için dua;
 • Gezinti Menüsü;
 • osmaniye arkadaş sitesi.
 • ;
 • flort discography.

Âd kavmine gönderilen kasırganın şiddeti ve ne kadar sürdüğü Âd kavminin başına gelenler Kur'ân-ı Kerîm'de çok zikredilmiştir Âd kavminin boyunu ve gücünü uzak görenleri ikna edecek deliller Âd kavminin boyunun uzunluğu hakkında hadîs-i şerif Âd kavminin lânete çarpılması Âd kavminin taptığı putlann isimleri Âd kavminin tehditlerine karşı Hûd Aleyhisselâm m duâsı Âdem Aleyhisselâm çocuğuna Abdullâh ismini takınca onun ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı Âdem Aleyhisselâm İblis'in aksine davranarak kurtuldu A'râf ehli kimlerdir.

A'rafta kalanların kurtuluş duâsı. Abdest tevbenin kabûlüne vesiledir.

Abdullâh ibni Mes'ûd Radıyallâhu Anh Habeşistan'a ilk hicrette vardı. Abdurrahmân ibni Avf Radıyallâhu Anh Habeşistana'a ilk hicrette vardı. Abdülhâris şeytanın Âdem Aleyhisselâm m çocuğuna taktırdığı isim.

Bir dua hayatımı değiştirdi

Abdülmelik ibni Mervân kimin kızıyla evliydi. Acele etmeme vasfı Yûsuf Aleyhisselâm da zirvedeydi. Âciz duruma düşen ne okumalı. Âciz varlıklara tapanların ahmaklığı. Âd kavmine gönderilen kasırganın şiddeti ve ne kadar sürdüğü. Âd kavminin başına gelenler Kur'ân-ı Kerîm'de çok zikredilmiştir.

Âd kavminin boyunu ve gücünü uzak görenleri ikna edecek deliller. Âd kavminin boyunun uzunluğu hakkında hadîs-i şerif. Âd kavminin lânete çarpılması.


 • vodafone sms tanışma.
 • tanışma siteleri öneri.
 • Istanbul da istanbul da karşılamak için yapılan su bendi;
 • tanışma gif.
 • arkadaş evlilik sitesi.
 • bir erkek bir kadın star 30.

Âd kavminin taptığı putlann isimleri Âd kavminin tehditlerine karşı Hûd Aleyhisselâm m duâsı. Âdem Aleyhisselâm çocuğuna Abdullâh ismini takınca onun ölmesi kendisi için nasıl bir imtihandı. Âdem Aleyhisselâm İblis'in aksine davranarak kurtuldu. Âdem Aleyhisselâm ile Nûh Aleyhisselâm arasında kaç baba vardır. Âdem Aleyhisselâm ilk yaratıldığında boyu kaç metre idi. Âdem Aleyhisselâm peygamberlerin ilkidir. Âdem Aleyhisselâm utanarak cennette ağacın içine saklandı Âdem Aleyhisselâm vefat etmeden önce zürriyetleri çok bozulmuştu. Âdem Aleyhisselâm Kabil'i kovunca o ve zürriyeti nereye yerleşti.

Âdem Aleyhisselâm a Allâh-u Te'âlâ niçin sitem etti. Âdem Aleyhisselâm a âyette geçen isyan isnâdı nasıl anlaşılmalıdır. Âdem Aleyhisselâm ı İblis çocuğuna hangi ismi koydurarak yanılttı.